Algemene Voorwaarden

Zoals ieder serieus bedrijf heeft ook Mybliss nagelstudio Algemene Voorwaarden.

Met algemene voorwaarden is direct duidelijk welke rechten en plichten zowel klant als ondernemer hebben. Klanten weten precies waar ze aan toe zijn.  MyBliss nagelstudio heeft geen onlogische voorwaarden ten op zichten van andere vergelijkbare bedrijven, toch is het misschien handig om deze even door te lezen als je niet voor verassingen wil komen te staan.
Algemene Voorwaarden
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio MyBliss en een cliënt waarop Nagelstudio Mybliss deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen Nagelstudio Mybliss
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Mybliss zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
Een afspraak die telefonisch, per sms, Whatsapp, messenger of per mail of in de nagelstudio worden gemaakt is bindend. Er word namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio MyBliss melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio MyBliss 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Betaling
Nagelstudio MyBliss vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio MyBliss vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagelstudio MyBliss vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio MyBliss aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio MyBliss neemt de persoonlijke gegevens op, op een klantenkaart. Nagelstudio MyBliss behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 7. Geheimhouding
Nagelstudio Mybliss is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke
bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio MyBliss verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 8. Aansprakelijkheid
Nagelstudio MyBliss is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio MyBliss is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, leeftijd, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio MyBliss is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
 9. Garantie
Nagelstudio MyBliss geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
 De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.
 De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt..
De cliënt tijdens de behandeling aangeeft, het advies van Nagelstudio Mybliss op eigen risico niet wenst op te volgen.
De Cliënt medicijnen gebruikt of zwanger is.
De Cliënt onjuiste of onvolledige informatie betreft lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,werkzaamheden, vrijetijdsbestedingen en leeftijd heeft verstrekt.
De opvulbehandeling, op het verzoek van de cliënt, word uitgevoerd op een set nagels die niet door Nagelstudio Mybliss is aangebracht.
Bij beschadiging van de nagels binnen de garantieperiode zal Nagelstudio MyBliss deze schade kosteloos en op afspraak repareren. De nagel dient vooraf wel beoordeeld te zijn door Nagelstudio Mybliss. Indien de cliënt niet op aanbiedingen voor een vernieuwde afspraak om de nagels te herstellen kan of wil komen, vervalt eveneens de garantie en een mogelijke reclamatie bij Nagelstudio Mybliss.
10. Beschadiging & diefstal
Nagelstudio MyBliss heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio MyBliss meldt diefstal altijd bij de politie.
11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Nagelstudio MyBliss. De nagelstudio moet de klager binnen vijf (5) werkdagen adequaat antwoord geven., met uitzondering van vakantie. Indien een klacht gegrond is, zal Nagelstudio MyBliss de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, nagelstudio Mybliss betaald geen geld terug. Indien Nagelstudio Mybliss en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien Nagelstudio MyBliss een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelstudio MyBliss. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio MyBliss. Nagelstudio MyBliss mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio MyBliss en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
14. Leeftijd.
Voor het aanbrengen van kunstnagels en gelpolish behandelingen houd Nagelstudio Mybliss een minimale leeftijd van 18 jaar aan. Vanaf 17 jaar is, met een schriftelijke toestemming van een ouder, een behandeling mogelijk.
15.De cadeaubonnen hebben geen vervaldatum maar kunnen niet voor geld worden verzilverd. Wanneer niet het gehele bedrag, dat op de cadeaubon is ingevuldwordt uitgegeven, zal het resterende bedrag niet worden terug betaald. Van cadeaubonnen, die door MyBliss Nagelstudio gratis ter beschikking zijn gesteld, als prijs voor verloting of iets dergelijks,  kunnen geen producten worden aangeschaft. Een Mybliss cadeaubon is alleen geldig met handtekening en nummer die door MyBliss nagelstudio zijn ingevuld. MyBliss Nagelstudio houdt bij wanneer de cadeaubon is aangekocht wanneer geen bedrag maar behandeling is ingevuld en de behandeling inmiddels duurder is geworden zal het resterende bedrag bijbetaald moeten worden. MyBliss verhoogd de prijzen maximaal eens per jaar met minder dan 10 %.
© Copyright 2019 - mybliss.web3090.your-webhost.nl 
btw identificatienummer NL002042465B67